Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád