Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí povinného subjektu se podávají způsobem a ve lhůtách stanovených zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.